Strona głównaLista życzeń (0)KontoKoszykKasa

REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU MIASTOKSIAZEK.COM

(„REGULAMIN”)

Definicje

1. „Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem miastoksiazek.com.pl za pośrednictwem, którego prowadzona jest sprzedaż książek w wersji elektronicznej („ebook”) w formacie EPUB, MOBI, PDF.

2. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez niniejszy Serwis.

3. „Administrator Serwisu” – InkPad Daniel Dudek, z siedzibą: 46-070 Chmielowice, ul. Przedszkolna 2, NIP: 9910394213, REGON: 161538720.

4. „Produkt” – publikacja elektroniczna (ebook) w formatach EPUB, MOBI, PDF.

5. „EPUB” (electronic publication) – format zapisu publikacji elektronicznej, którą można odczytać za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE).

6. „MOBI” –  format zapisu (.mobi lub .prc) publikacji elektronicznej, który można odczytać na dedykowanych do tego urządzeniach (e-czytnikach)

7. „PDF” (Portable Document Format) – format plików służący do prezentacji i drukowania treści tekstowo-graficznych, które można odczytać za pomocą oprogramowania Adobe Reader.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z niniejszego Serwisu oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem, a także warunki sprzedaży dostępnych w serwisie Produktów.

2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest firma InkPad Daniel Dudek, z siedzibą: 46-070 Chmielowice, ul. Przedszkolna 2, NIP: 9910394213, REGON: 161538720.

4.  Dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest:

a. korzystanie z komputera posiadającego połączenie z siecią internetową,

b. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie strony internetowej miastoksiazek.com,

c. posiadanie konta poczty elektronicznej

5. Wszelkie materiały udostępniane na stronach miastoksiazek.com, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron miastoksiazek.com, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek materiałów czy oprogramowania, a w szczególności do treści i grafik, zamieszczonych na stronach Serwisu.

§2

Zasady Składania i Realizacji Zamówień.

1. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez użycie odpowiednich opcji zakupu dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

2. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych w Serwisie lub korespondencji.

3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu.

4. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Użytkownika poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.

5. Jeżeli sposób dostawy Produktu związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu wykorzystania limitu pobrań (2). W przypadku nieudanego pobierania pliku - hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii.

6. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego Produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia pliku innymi sposobami, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Produkt został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu.

§3

Dane osobowe

1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Serwisu uniemożliwia realizację usług w ramach Serwisu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§4

Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega, iż mogą wystąpić czasowe lub stałe przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Serwisu przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem takich prac.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

4. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu w wyjątkowych sytuacją mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości.

6. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w terminie wskazanym powyżej, powinien usunąć konto w serwisie lub zgłosić chęć usunięcia konta Administratorowi serwisu.

7. W wypadku zalogowania się Użytkownika w Serwisie po wejściu w życie zmiany, przyjmuje się, że Klient akceptacje zmiany.

8. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

Miasto Książek © 2013